NEMA NOVIH SLUČAJEVA VIRUSA KORONA U OKRUGU

Nema novih lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih slu~ajeva koron­avirusa u Pirot­skom okrugu. Rezul­tati 4 posled­njeu­zorko­vana brisa su neg­a­tivni, saop{teno je iz ZZJZ. Danas je uzorko­vano i posla­to na anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” 15 bri­se­va. U izo­laciji se u ovom trenutku nalazi 7 oso­ba, dok se na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~e dve osobe kod kojih ne pos­to­ji sum­n­ja na COVID-19. Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je nesig­ur­na, ali sta­bil­na, navo­di se u saop{tenju. S obzirom na to da se epidemiolo{ka situaci­ja u Srbi­ji pogor{ala, neophod­no je dosled­no sprovo|enja mera pre­ven­ci­je, apelu­ju iz ZZJZ.

 

U Srbi­ji pre­minule još dve osobe, 67 novozaraenih

 

Pre­minule su jo{ dve osobe od posled­i­ca koron­avirusa u Srbi­ji, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Pre­ma zvani~nim podaci­ma od posled­njeg pre­se­ka stan­ja reg­istrovano je 67 novih slu~ajeva zaraze, a testi­ra­no su 5.263 osobe. Na res­pi­ra­tori­ma je 20 oso­ba, od 326 hos­pi­tal­i­zo­vanih paci­je­na­ta. Epi­demi­olozi poru~uju da je tre}i talas korone u toku i da }e nedel­ja pred nama biti velii test kada }e se pokaza­ti da li apeli ima­ju uspe­ha i da li }e preporu~ene mere biti poo{trene.