INSPEKCIJE KONTROLISALE PRIMENU PREVENTIVNIH MERA NA SUZBIJANJU COVID‑A 19

U na~elstvu Okru­ga danas je odr‘ana redov­na kon­fer­en­ci­ja za medi­je o radu inspekci­jskih slu‘bi u tre}em kvar­talu ove godine. Poseb­na pa‘nja, re~eno je na kon­fer­en­ci­ji, bila je usmer­e­na na pri­menu mera pre­ven­ci­je u cilju suzbi­jan­ja {iren­ja virusa COVID 19.