BRAČNI PAR PEJČIĆ OBELEŽIO ZLATNU SVADBU

U Prese~kom potoku nado­mak Piro­ta, min­u­log viken­da, Nega i Mile Pej~i}, obele‘ili su 50 god­i­na bra­ka. Na svad­benom ru~ku uz boga­to poslu‘enje sa gos­ti­ma iz Piro­ta, Knja‘evca i Beogra­da prisetili su se po~etka zajedni~kog ‘ivota.