ZZJZ: JEDAN NOVOOBOLELI OD VIRUSA COVID- 19 U PIROTSKOM OKRUGU 08102020

Od testi­ranih uzo­ra­ka na virus korona iz Pirot­skog okru­ga, jedan je poz­i­ti­van. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~e se dva paci­jen­ta, a kod jednog pos­to­ji sum­n­ja na COVID-19. O epidemiolo{koj situaci­ji i zakazi­van­ju PCR testi­ran­ja na li~ni zahtev za na{u TV gov­o­rila je dr Rad­mi­la Zec, epi­demi­olog ZZJZ.