ZZJZ: EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U PIROTSKOM OKRUGU NESIGURNA,ALI STABILNA 09102020

Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu je nesigurna,ali sta­bil­na. I dal­je se reg­istru­ju pojedina~ni slu~ajevi obol­e­van­ja od virusa korona, potvr|uju u ZZJZ. Danas su uzorko­vana dva brisa i posla­ta na anal­izu u lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. Od po~etka epi­demi­je uzorko­vano je 3.840 bri­se­va. U izo­laciji je 7 oso­ba. Zbog pogor{anja epidemiolo{ke situaci­je u zemlji, potreb­no je dosled­no po{tovati mere pre­ven­ci­je, naro~ito u zdravstven­im ustanova­ma, vrti}ima, {kola­ma, fab­rika­ma, javn­im ustanovama. 

Jo{ 173 novoobolela od virusa korona u Srbiji 

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja u posled­n­ja 24 sata od 6.933 testi­rana gra|ana, 173 osobe zara‘ene su viru­som COVID 19. Na‘alost, od posled­njeg izve{taja pre­minu­la je jed­na oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­van je 301 paci­jent. Na res­pi­ra­tori­ma je 21 paci­jent. Ukup­no testi­ranih u Srbi­ji od po~etka epi­demi­je je 1.186.654.