ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE REALIZOVAO ZACRTANE AKTIVNOSTI 09102020

Grad­s­ki {tab za vanredne situaci­je i pored pote{ko}a zbog epi­demi­je korona virusa prakti~no je ve} real­i­zo­vao zacr­tane aktivnos­ti za 2020.godinu. Ve} je pripreml­jen i plan za nared­nu godinu.