PREDSTAVNICI KRALJEVINE NORVEŠKE U ZVANIČNOJ POSETI BABUŠNICI 08102020

Op{tinu Babu{šnicu danas je pose­tio Ste­fan Sand­stad, prvi sekre­tar ambasade Kral­jevine Norve{ške sa sarad­nici­ma. PU”De~ija radost” zahvalju}i pro­jek­tu ”Norve{ka za vas ‑Srbi­ja” dobi­la je vred­nu donaci­ju od 100.000 evra od Kral­jevine Norve{ke. Vred­nost rado­va, u koji­ma finan­si­js­ki u~estvuje Op{tina Babu{nica, je 125.000 evra.