PREDSEDNIK UOPK PIROT NA BIZNIS KONFERENCIJI U BEOGRADU 08102020

Na biz­nis kon­fer­en­ci­ji ” Trans­port i logis­ti­ka Jugoisto~ne Evrope i Dunavskog regiona — TIL 2020”” koja je odr‘ana u Beogradu u~estvovao je i predsed­nik Ugov­orne okru‘ne privedne komore Pirot Dra­gan Kosti}. Kon­fer­en­ci­ji su pris­ustvo­vali svi rel­e­vant­ni pred­stavni­ci tr‘i{ta trans­porta i logis­tike. UOPK ovog mese­ca obele‘i}e 3 godine pos­to­jan­ja i rada.