POČELO PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA PROGRAM ”MOJA PRVA PLATA” 09102020

Zbog velikog intereso­van­ja poslo­dava­ca i neza­poslenih za u~e{}e u pro­gra­mu ”Moja prva pla­ta” ~iji je cilj pod­sti­can­je zapo{ljavanja mladih i pru‘anje podr{ke privre­di u re{avanju prob­le­ma nedostat­ka kadro­va, defin­isani su novi rokovi za pri­javlji­van­je kan­di­da­ta i izbor poslo­dava­ca i kan­di­da­ta.