PIROĆANCI DO SADA RECIKLIRALI OKO 3 TONE PET AMBALAŽE 09102020

Piro}anci ve} par mese­ci recik­li­ra­ju pet ambala‘u za svoj grad. Odla­gan­ju pet ambala‘e namen­jeni su poseb­ni ‘i~ani kon­te­jneri koji su postavl­jeni u gradu. Akci­ju su pokrenuli Region­al­na deponi­ja Pirot, JP Komu­nalac i Grad Pirot.