NUGATELINA DODELILA DVE STIPENDIJE UČENICAMA MLEKARSKE ŠKOLE 09102020

U pros­tori­ja­ma Radion­ice za izradu tor­ti i kola~a Nugatelina” danas je sve~čano pot­pisan ugov­or sa Mlekarskom {kolom “Dr Obren Peji}” o stipendi­ran­ju dve u~enice tre}eg razre­da ove {kole, smera pekar poslasti~ar. Pot­pi­si­van­ju su pris­ustvo­vali pro­fe­sor i razred­ni stare{ina Radosav Pej~i} i direk­tor {kole Nenad \or|evi}.