GRAD FINANSIRA UDRUŽENJA GRAĐANA, ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA I BRINE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Iz grad­skog bud‘eta izd­va­ja­ju se sred­st­va za finan­sir­an­je pro­jeka­ta udru‘enja gra|ana, orga­ni­zaci­je civilnog dru{tva i brige o soci­jal­noj za{titi dece i star­i­jih oso­ba. O ovoj temi za na{u tele­viz­iju gov­ori grad­s­ka ve}nica zadu‘ena za rod­nu ravno­pravnost i soci­jal­nu za{titu, Lal­ka ]iri}.