ZAVOJSKO JEZERO PORIBLJENO SA 25.000 JEDINKI RIBLJE MLAĐI

Park prirode Stara plan­i­na i ove godine real­i­zo­vao je akci­ju pori­bl­ja­van­ja. Vred­nost ovogodi{njih real­i­zo­vanih aktivnos­ti je oko 3 mil­iona dinara.