MILOŠ COLIĆ: ULAGATI U KULTURNE DOGAĐAJE

U Piro­tu je pre pan­demi­je korona virusa bilo mno­go kul­turnih doga|aja. Od velik­ih kon­cer­a­ta na otvorenom, Folk­lornog fes­ti­vala, do man­jih kon­cer­a­ta u Omladin­skom kul­turnom cen­tru, u podno‘ju tvr|ave Mom~ilov grad. U Pirot su rado nas­tu­pali lokalni, ali i strani ben­dovi. Da li }e u nared­nom peri­o­du biti kon­cer­a­ta i kak­va je kul­tur­na sce­na u Piro­tu, za na{u tvele­viz­iju gov­ori zamenik gradona~elnika Piro­ta Milo{ Coli}.