SPORTSKA MANIFESTACIJA U OŠ “DUŠAN RADOVIĆ”

U okviru ovogodi{nje De~ije nedel­je u O[ ć”Du{an Radovi}” odr‘ana je man­i­festaci­ja poseve}ena sportu. U~enici 4.razreda su uz pomo} tren­era fud­bala, ko{arke, rukometa, odbo­jke i gim­nas­tike savla­davala osnovne ele­mente ovih sportova.