ODRŽAN KONCERT KAMERNOG DUETA ”MOSCOW NIGHTS”

Sino} je Dom kul­ture Pirot nas­tavio ovogodi{nju kon­cert­nu sezonu. Pirot­skoj pub­li­ci pred­stavio se kamerni duet ”Moscow nights”. Sarad­n­ja sak­so­fon­iste Ole­ga Kire­je­va i srp­skog pijaniste Dra­gana ]aline tra­je neko­liko godina,od zajedni~kih nas­tu­pa u ve}im sastavima.