IVANA STAMENOVIĆ: PIROT JE SPORTSKI GRAD, TRUDIĆEMO SE DA TAKO OSTANE

Grad­s­ka ve}nica zadu‘ena za sport i soci­jal­nu poli­tiku, Ivana Sta­men­ovi}, ka‘e da je rani­jih god­i­na Grad­s­ka upra­va ula­gala u sport­sku infra­struk­tu­ru i razvoj sporta. Doda­je da }e sa ula­gan­ji­ma biti nas­tavl­jeno i u nared­nom periodu.