ZZJZ: EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NESIGURNA,ALI STABILNA

ZZJZ: EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NESIGURNA,ALI STABILNA 

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je nesigurna,ali sta­bil­na, potvr|uju iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Nema novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od korona virusa. Danas je uzorko­vano i posla­to na anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” 19 bri­se­va. Do sada je od po~etka epi­demi­je sa podru~ja Pirot­skog okru­ga uzorko­vano 3.825 bri­se­va. U ovom trenutku u izo­laciji je 7 oso­ba. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~e se dva paci­jen­ta bez sum­n­ji na kovid infekciju.

Jo{ 51 novooboleli od virusa korona u Srbiji 

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja u posled­n­ja 24 sata kod jo{ 51 osobe potvr|eno je pris­ust­vo virusa korona od 6.349 testi­ranih. Na‘alost pre­minule su dve osobe od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Uku­pan broj pre­minulih od po~etka pan­demi­je u Srbi­ji je 756. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 289 pacijenata,od kojih je 20 paci­je­na­ta na res­pi­ra­toru. Do danas je u Srbi­ji testi­ra­no 1.159.806 gra|ana.