PRIJEMOM DECE KOD GRADONAČELNIKA POČELA DEČIJA NEDELJA

Gradona~elnik Vladan Vasi} sa sarad­nici­ma orga­ni­zo­vao je tradi­conal­ni pri­jem povodom De~ije nedel­je za u~enike pirot­skih osnovnih i sred­njih {kola, pred­stavnike |a~kih par­la­me­na­ta i mali{ane PU ”^ika Jova Zmaj”. Skup je orga­ni­zo­van u sarad­nji sa Udru‘enjem ”Pri­jatelji dece” uz sve mere pre­ven­ci­je. De~ija nedel­ja po~ela je danas i traja}e do 11. oktobra.