POMOĆ LOKALNE SAMOUPRAVE ODELJENJU GINEKOLOGIJE I POROLIŠTU OPŠTE BOLNICE

Pomo}nica gradona~elnika Piro­ta, Mil­i­ca Gol­ubovi}, izjav­i­la je za TV Pirot da je lokalna samoupra­va kroz LPA za decu, izvo­ji­la 300. 000 dinara za opre­man­je odel­jen­ja ginekologi­je i porodili{ta u Op{toj bol­ni­ci u Piro­tu. Sred­st­va su iskori{}ena za nabavku pid‘ama, spava}ica, papu~a i pele­na. Pre­ma re~ima direk­to­ra bol­nice dr Gorana Petrovi}a, ovo je zna~ajna pomo} lokalne samouprave koja }e u mno­gome pobolj{ati rad i boravak paci­je­na­ta i osobl­ja na ovom odeljenju.