DVE DECENIJE OD 5. OKTOBRA

Pre dve deceni­je, na dana{nji dan, masovn­im demon­straci­ja­ma, sru{en je re‘im Slo­bo­dana Milo{evi}a. Povod za proteste bilo je nepriz­na­van­je rezul­ta­ta izb­o­ra odr‘anih 24. sep­tem­bra 2000. godine na koji­ma je tada{nji predsed­nik izgu­bio od lid­era DOS‑a Vojisla­va Ko{tunice. Koali­ci­ja 18 strana­ka uje­dini­la se s cil­jem smene Slo­bo­dana Milo{evi}a.