RADNIČKI PORAŽEN U ČAČKU

U deve­tom kolu Prve lige Srbi­je pirot­s­ki Radni~ki je na gos­to­van­ju u ^ač~ku pora‘en od Bor­ca sa 3 : 1. Rezul­tat na polu­vre­menu bio je 2 : 0. Jedi­ni gol za Bele posti­gao je \or|ijevski u posled­njem min­u­tu. U nared­nom kolu Radni~ki do~ekuje u Piro­tu ekipu Zemuna.