FUDBALERKE JEDINSTVA POBEDILE RAD U BEOGRADU

Fud­balerke pirot­skog Jedin­st­va ost­var­ile su drugu pobedu u prven­stvu Prve lige Srbi­je za ‘ene po{to su na gos­to­van­ju u Beogradu savladale na Ban­ji­ci ekipu Rada sa 3 : 1. Golove za na{ tim postigle su Alek­san­dra Markovi}, Ma{a D‘uni} i Kata­ri­na Zlatanov.