ZZJZ: OD 15 TESTIRANIH UZORAKA SVI NEGATIVNI NA COVID 19

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ, od 15 testi­ranih uzor­ka svi su neg­a­tivni na korona virus. Ju~e je uzorko­vano i posla­to na anal­izu 6 bri­se­va u lab­o­ra­tori­ju “Vatreno oko u Ni{u. U izo­laciji je u ovom trenutku 9 oso­ba. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~e se tri osobe od kojih nijed­na nije sum­n­ji­va na COVID — 19, saop{tavaju iz ZZJZ Pirot. Od po~etka epi­demi­je pirot­s­ki Zavod uzorko­vao je 3.806 bri­se­va. Epidemiolo{ka situaci­ja i dal­je se ocen­ju­je kao nesig­ur­na, ali sta­bil­na. Reg­istru­ju se pojedina~ni slu~ajevi obolevanja. 

Reg­istrovana 73 nova slučaja zaraze koron­aviru­som u Srbi­ji, jed­na oso­ba preminula 

Od posled­i­ca koron­avirusa u Srbi­ji, u posled­n­ja 24 sata pre­minu­la je jed­na oso­ba, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Pre­ma zvani~nim podaci­ma od posled­nje pre­se­ka stan­ja na koron­avirus je testi­rana 6.661 oso­ba, a reg­istrovana su 73 nova slu~aja zaraze. Na res­pi­ra­tori­ma su 23 paci­jen­ta.Ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vana 281 osoba.