VASIĆ: NE IDEM U MINISTARSKE VODE I NE ODUSTAJEMO OD IZGRADNJE OTVORENOG BAZENA

Gradona~elnik Piro­ta, Vladan Vasi}, ocen­ju­je da je posle odr‘anih lokalnih izb­o­ra i kon­stu­tu­isan­ja Gradske skup{tine, atmos­fera u lokalnoj samoupravi na zadovoljavaju}em nivou. Gostuju}i na na{oj tele­viz­iji, rekao je da ne ide i nije ni plani­rao da ide u min­starske vode. Tako|e, govore}i o planovi­ma i razvo­ju gra­da, istakao je da se ne odus­ta­je od izgrad­nje otovrenog bazena u Pirotu.