PRODUŽENA AKCIJA BESPLATNOG PRIKLJUČKA NA DALJINSKI SISTEM GREJANJA

Grad­s­ka toplana je pro­duila akci­ju besplatnog priključ~ka na daljin­s­ki sis­tem gre­jan­ja. Umesto do kra­ja sep­tem­bra, akci­ja }e tra­jati do kra­ja godine, saop{tavaju iz Gradske toplane Pirot.