KONCERT DUETA ”MOSCOW NIGHTS” U PONEDELJAK U PIROTU

Dom kul­ture Pirot orga­nizu­je u ponedel­jak kon­cert kamernog due­ta ”Moscow nights” u kojem su rus­ki sak­so­fon­ista Oleg Kire­jev i pijanista Dra­gan ]ali­na. Kir­i­jev je prvi muzi~ar u Rusi­ji koji je spo­jio etno d‘ez motive i tradi­cional­no pevan­je iz grla. Osno­vao je grupu Orlan koja je veo­ma pop­u­lar­na me|u sov­jet­skom pub­likom. Za izvo|enje na Mon­tru D‘ez fes­ti­valu u [vaj­carskoj 1996. godine osvo­jio je speci­jal­nu nagradu i tada je privukao pa‘nju me|unarodne zajed­ince d‘ez muzi~ara. Dra­gan ]ali­na, pijanista iz na{e zeml­je, pro­fe­sor je na Fakul­te­tu muzi~ke umet­nos­ti u Beogradu. Mag­istri­rao je d‘ez klavir na Konz­er­va­tori­ju­mu u Ams­ter­damu. Nas­tu­pao je sa poz­na­tim d‘ez umen­tici­ma. Kon­cert due­ta ”Moscow nights” po~inje u 20 sati u sali Doma kul­ture. Ulaz je besplatan.