EVROREGION NIŠAVA REALIZUJE PROJEKAT O TURISTIČKOM PREDUZETNIŠTVU

Pro­jekat Evrore­giona Ni{ava o ja~anju turisti~kog preduzetni{tva i pro­mo­ci­ji uslu­ga u prekograni~nim region­i­ma od mar­ta se real­izu­je u Piro­tu i op{tinama okru­ga. Part­neri su op{tina Vidin i Grad ]ustendil iz Bugarske. Cilj pro­jek­ta je pro­mo­ci­ja i zajedni~ki nast­up ~lan­i­ca Evrore­giona na svet­skom turisti~kom tr‘i{tu.