USKORO PREMIJERA PREDSTAVE ”KAKO SMO SPREMALI GOSPOĐU MINISTARKU”

Lju­bitel­je pozori{ne umet­nos­ti u Piro­tu usko­ro o~ekuje pre­mi­jera nove pred­stave nar­o­dnog pozori{ta. Re~ je o komadu ”Kako smo spre­mali gospo|u min­istarku” u re‘iji Spa­so­ja @.Milovanovi}a. Na{a ekipa poseti­la je jed­nu od pro­ba. Mozaik novog koma­da polako se sklapa.