U SRBIJI 111 NOVIH SLUČAJEVA ZARAZE KORONAVISOM, JEDNA OSOBA PREMINULA

Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja u Srbi­ji potvr|eno je novih 111 slu~ajeva zarazae koron­aviru­som, a jed­na oso­ba je pre­minu­la od posled­i­ca infek­ci­je, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. U posled­n­ja 24 sata, pre­ma zvani~nim infor­ma­ci­ja­ma, testi­ra­no je 6.139 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma su 23 paci­jen­ta, od 276 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih.