STOTA GENERACIJA STUDENATA NA AKADEMIJI TEHNIČKO VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA

U Akademi­ji tehni~ko-vaspita~kih strukovnih studi­ja Odseku u Piro­tu, inedekse je danas dobi­lo 45 bruco{a. Ovo je sto­ta gen­eraci­ja stu­de­na­ta u ovoj obra­zovnoj ustanovi. Sve~anoj dodeli indek­sa pris­ustvo­vao je predsed­nik Akademi­je tehni~ko-vaspita~kih strukovnih studi­ja, dr Sr|an Jovkovi}.