POČINJE VAKCINACIJA PROTIV SEZONSKOG GRIPA

Imu­nizaci­ja pro­tiv sezon­skog gri­pa po~ela je danas. Paci­jen­ti u Piro­tu koji ima­ju kar­tone u Pazarskoj i Tijabarskoj ambu­lan­ti, mo}i }e da prime vakcinu u ambu­lan­ti Pazar uz nalog izabra­nog lekara, a vakci­naci­ja ostal­ih paci­je­na­ta obavlja}e se u mati~nim ambu­lan­ta­ma u koji­ma ima­ju otvorene kar­tone. Vakci­naci­ja se preporu~uje hroni~nim bolesnici­ma, osoba­ma sa oslabljen­im imu­nite­tom, star­i­ji­ma od 65 god­i­na, zdravstven­im i prosvet­nim rad­nici­ma, kao i zaposlen­i­ma u javn­im slu‘bama koji su u riziku. Zavo­du za javno zdravl­je Pirot ju~e je dopreml­jeno 4.510 doza vakcine pro­tiv sezon­skog gri­pa ”Influ­vac Tetra” za potrebe Pirot­skog okru­ga. Dom zdravl­ja Pirot dobio je 2.520 doza vakcine, Babu{nica 480, Dim­itro­v­grad 840 doza, Bela Palan­ka 600 i ZZJZ 70 doza. Vakci­na odgo­vara pre­poruka­ma Svetske zdravstvene orga­ni­zaci­je i Evropske uni­je za sev­er­nu hem­is­feru za sezonu 2020/2021, navo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravlje.