MLEKARSKA ŠKOLA POČELA PROIZVODNJU ORGANSKIH SIREVA

Mlekars­ka {kola Dr Obren Peji} iz Piro­ta po~ela je proizvod­nju Organ­skog ov~ijeg bel­og sira i Organ­skog ov~ijeg ka~kavalja. To su prvi proizvo­di tog tipa u Srbi­ji. Pri­liku da prvi degu­sti­ra­ju ove vrhunske proizvode imali su ~elni lju­di gradske uprave, Pirot­skog upravnog okru­ga, Vet­eri­narskog insti­tu­ta u Ni{u i pred­stavni­ci medi­ja.