ZZJZ:OD 14 TESTIRANIH UZORAKA JEDAN POZITIVAN NA COVID — 19

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ, od 14 testi­ranih uzo­ra­ka iz Pirot­skog okru­ga, jedan je poz­i­ti­van na virus korona. Uzorko­vano je jo{ 9 bri­se­va i posla­to na anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju V”atreno oko. Od po~etka epi­demi­je pirot­s­ki Zavod uzorko­vao je 3.806 bri­se­va. Epidemiolo{ka situaci­ja i dal­je se ocen­ju­je kao nesig­ur­na, ali sta­bil­na. Reg­istru­ju se pojedina~ni slu~ajevi obol­e­van­ja. U izo­laciji je u ovom trenutku 12 oso­ba. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~e se dve osobe od kojih nijed­na nije sum­n­ji­va na COVID — 19, saop{tavaju iz ZZJZ Pirot. 

Reg­istrovana 72 nova slu~aja zaraze, nema preminulih 

Od posled­i­ca virusa korona u posled­n­ja 24 sata nije pre­minu­la nijed­na oso­ba, a u posled­n­ja 24 sata potvr|ena su 72 nova slu~aja zaraze od korona virusa , objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja na saj­tu covid19.rs. Pre­ma zvani~nim podaci­ma od posled­njeg pre­se­ka stan­ja u Srbi­ji, testi­rana je 6.561 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 21 paci­jent, od ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih 269 paci­jen­ta. Od po~etka epi­demi­je testi­ra­no je 1. 134.239 gra|ana.