ZA PIROTSKI OKRUG 4.510 DOZA VAKCINE PROTIV SEZONSKOG GRIPA

Zavo­du za javno zdravl­je Pirot dopreml­jeno je 4.510 doza vakcine pro­tiv sezon­skog gri­pa „Influ­vac Tetra„ za potrebe Pirot­skog okru­ga. Vakci­na odgo­vara pre­poruka­ma Svetske zdravstvene orga­ni­zaci­je i Evropske uni­je za sev­er­nu hem­is­feru za sezonu 2020. /2021. Vakci­na je dis­trubuirana domovi­ma zdravl­ja u Pirot­skom okrugu. Dom zdravl­ja Pirot dobio je 2.520,Babu{nica 480, Dim­itro­v­grad 840 doza, Bela Palan­ka 600 i ZZJZ 70 doza. Vakci­naci­ja po~inje 1.oktobra,a dinami­ka posla zavisi}e od samih domo­va zdravl­ja, saop{tava dr Rad­mi­la Zec, okru‘ni koor­di­na­tor za imu­nizaci­ju i nad­zor nad gripom. Paci­jen­ti mogu da prime vakcinu u ambu­lan­ti gde ima­ju otvoren zdravstveni kar­ton uz nalog izabra­nog lekara. Vakci­naci­ja se preporu~uje hroni~nim bolesnici­ma, osoba­ma sa oslabljen­im imu­nite­tom, star­i­ji­ma od 65 god­i­na, zdravstven­im i prosvet­nim rad­nici­ma, kao i zaposlen­i­ma u javn­im slu‘bama i oni­ma koji rade u ve}im kolek­tivi­ma, a koji su u riziku.