USKORO POČINJE SETVA PŠENICE

Poljoprivred­nike posle berbe kuku­ruza o~ekuje set­va ozimnih ‘itar­i­ca. Opti­malan rok za setvu p{enice je do kra­ja okto­bra, da bi use­vi imali dovoljno vre­me­na da se razvi­ju i da se nadzem­ni deo biljke pripre­mi za prez­iml­ja­van­je. O tome je za na{u TV gov­o­rio Sr|an Vidanovi}, save­to­davac PSSS Pirot.