”SIRENE” USPEŠNE NA TAKMIČENJIMA

Nas­tavl­je­na su takmi~enja u ritmi~koj gim­nas­ti­ci. ^lan­ice Klu­ba ritmi~ke gim­nas­tike Sirene ost­var­ile su odli~ne rezul­tate na takmi~enjima u Svi­la­jn­cu i Novom Sadu.