PIROTSKI KAČKAVALJ NA TRŽIŠTU EU

Pirot­s­ki ka~akavalj sa me|unarodnom oznakom geograf­skog porekla mogao bi usko­ro da se na|e na evrop­skom tr‘i{tu. Pored fru{kogorskog lipovog meda i ariljske maline, na{ brend je jo{ jedan proizvod ~iju }e za{titu porekla Srbi­ja poku{ati da ost­vari na ter­i­tori­ji EU.