DIGITALIZACIJA KNJIGA U NARODNOJ BIBLIOTECI PIROT

Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot je uz podr{ku bib­lioteke ”Milutin Boji}” iz Beogra­da u junu po~ela real­izaci­ju pro­jek­ta dig­i­tal­izaci­je knji­ga iz svo­je zbirke. Trenut­no je koris­nici­ma dos­tup­no vi{e od 200 knji­ga u elek­tron­skom obliku.