COLIĆ: PIROT BRINE O OMLADINSKOJ, SOCIJALNOJ I SPORTSKOJ POLITICI

Grad Pirot ula‘e u pobolj{anje polo‘aja mladih ka‘e zamenik gradona~elnika Piro­ta Milo{ Coli}. Iz grad­skog bud‘eta izd­va­ja­ju se zna~ajna sred­st­va za pomo} porodica­ma sa decom.