ZZJZ: OD 13 TESTIRANIH UZORAKA 2 POZITIVNA NA COVID — 19

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ, od 13 testi­ranih uzo­ra­ka iz Pirot­skog okru­ga, 2 su poz­i­tiv­na na korona virus. Uzorko­vano je jo{ 14 bri­se­va i posla­to na anal­izu u Insti­tut za javno zdravl­je Ni{,kao i 24 uzor­ka, ~lano­va KK Gim­naz­i­jalac zbog po~etka takmi~enja nacionalne lige Ko{arka{kog saveza Srbi­je. Od po~etka epi­demi­je pirot­s­ki Zavod uzorko­vao je 3.797 bri­se­va. Epidemiolo{ka situaci­ja i dal­je se ocen­ju­je kao nesig­ur­na, ali sta­bil­na. Reg­istru­ju se pojedina~ni slu~ajevi obol­e­van­ja. U izo­laciji je u ovom trenutku 11 oso­ba. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~e se dve osobe od kojih je nijed­na nije sa sum­n­jom na kovid infek­ci­ju, saop{tavaju iz ZZJZ Pirot.