U ARHIVIMA USKORO PRIMENA NOVOG ZAKONA I INFORMACIONOG SISTEMA

Pred Arhivi­ma u Srbi­ji je pri­me­na novog Zakona o arhivi­ma i arhivskoj gra|i. Ove ustanove priprema­ju se i za kori{}enje infor­ma­cionog sis­tema ARHIS u svom radu. To su bile teme sas­tan­ka direk­to­ra Arhi­va Jugoisto~ne Srbi­je, odr‘anog pro{le nedel­je u Piro­tu. Pri­likom dolas­ka na ovaj sas­tanak arhivisti iz Ni{a predali su svo­jim kolega­ma u Piro­tu novu gra|u, koja im ter­i­tori­jal­no pripada.