”STRAH,JEDNA TOPLA LJUDSKA PRIČA” NA FESTIVALU PRVOIZVEDENIH PREDSTAVA U ALEKSINCU

Pred­sta­va ”Strah — jed­na topla ljud­s­ka pri~a” Nar­o­dnog pozori{ta Pirot u takmi~arskoj je konkuren­ci­ji ovogodi{njeg Fes­ti­vala prvoizve­denih pred­sta­va u Aleksin­cu. Plani­ra­no je da se fes­ti­val odr‘i od 23. do 28. novem­bra.