PIROT IZGRADNJOM KOMPOSTANE POSTAJE EKOLOŠKI GRAD

Prezentaci­ja pro­jek­ta izgrad­nje kom­postane u sklopu Region­alnog cen­tra za upravl­jan­je otpadom u Piro­tu odr‘ana je danas. Pro­jek­tants­ka vred­nost izgrad­nje je oko 330 mil­iona dinara.