PANAJOTOVIĆ: ULAGANJEM U SPORT, ULAŽEMO U MLADOST PIROTA

Ani­mi­rati mlade da se bave sportom, jedan je od cil­je­va lokalne samouprave. Ula­gan­jem u sport, ula‘emo u budu}nost Piro­ta, ka‘e pomo}nik gradona~elnika i predsed­nik Okru‘nog fud­bal­skog saveza, Vido­jko Panajotovi}.