KONCERT IVANA NOVAKOVIĆA U PIROTU

Epi­demi­ja koron­avirusa zatvo­rila je pozori{ne i kon­certne sale ove godine. Dom kul­ture orga­ni­zo­vao je sino} kon­cert Ivana Novakovi}a po{tuju}i sve preporu~ene mere na suzbi­jan­ju {iren­ja COVID‑a 19.