ZZJZ: 14 TESTIRANIH UZORAKA NEGATIVNI NA COVID — 19

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ, svih 14 testi­ranih uzo­ra­ka iz Pirot­skog okru­ga su neg­a­tivni na korona virus. Od po~etka epi­demi­je pirot­s­ki Zavod uzorko­vao je 3.760 bri­se­va. Epidemiolo{ka situaci­ja i dal­je se ocen­ju­je kao nesigurna,ali sta­bil­na. Reg­istru­ju se pojedina~ni slu~ajevi obol­e­van­ja. U izo­laciji je u ovom trenutku 9 oso­ba. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~e se tri osobe od virus­nih pneu­monovi­ja sum­n­jivih na COVID — 19. Po uput­stvu objavl­jenom u Slu‘benom glas­niku, od 18.septembra dr‘avljani Srbi­je i strani dr‘avljani koji dolaze u Srbi­ju iz podru~ja sa nepo­voljnom epidemiolo{kom situaci­jom, tre­ba da se pri­jave na elek­tron­sku adresu www.e‑zdravlje.gov.rs na por­talu Min­istarst­va zdravlja. 

Reg­istrovano 30 novih slu^ajeva u Srbi­ji, jed­na oso­ba preminula

Od posled­i­ca koron­avirusa pre­minu­la je jed­na oso­ba, a u posled­n­ja 24 sata potvr|eno je 30 novih slu~ajeva zaraze, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja na saj­tu covid19.rs. Pre­ma zvani~nim podaci­ma od posled­njeg pre­se­ka stan­ja u Srbi­ji testi­ra­no je 5.268 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 20 paci­je­na­ta, od 279 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih.