ZAVRŠNICA PROJEKTA ”MISLI SVOJOM GLAVOM” UDRUŽENJA ”LAV”

Udru‘enje ‘ena ”Lav” privo­di kra­ju real­izaci­ju pro­jek­ta ”Mis­li svo­jom glavom” koji je namen­jen pirot­skim sredno{kolcima. Cen­tral­na tema pro­jek­ta je medi­jsko opismenjavanje.