SUTRA PREZENTACIJA PROJEKTA IZGRADNJE KOMPOSTANE

Prezentaci­ja pro­jek­ta izgrad­nje kom­postane u sklopu Region­alnog cen­tra za upravl­jan­je otpadom u Piro­tu bi}e sutra u sali Skup{tine gra­da u 12 sati. O pro­jek­tu }e gov­oriti pred­stavni­ci Gradske uprave Pirot, odel­jen­ja za urban­izam i komu­nal­no-stam­bene poslove i JP Region­al­na deponi­ja Pirot.