SEKCIJE DOMA KULTURE NASTAVLJAJU SA RADOM

Folk­lorni ansam­bl, orkestar i Hor Doma kul­ture nas­tavl­ja­ju sa radom 6. okto­bra. Sek­ci­je }e radi­ti po starom ras­pore­du. Iz Doma kul­ture Pirot pozi­va­ju ~lanove Ansamn­bla i sve zain­tereso­vane za upis da se priklju~e ovim sekcijama.